کندیس برگن
مجله دختران و پسران
عکس مطبوعاتی مجله زن روز
عکس مطبوعاتی مجله زن روز
عکس مطبوعاتی مجله زن روز
مجله کاریکاتور
عکس مطبوعاتی
تهران مصور
سپيد و سياه
مجله الاخا
جايزه سپاس
ستاره سينما
عکس مطبوعاتي
عکس مطبوعاتي
زن روز ، شهريور 1352
اطلاعات هفتگي سال 1353
مجله زن روز