عروس فرزانه و پرویز
عکس شخصی
عکس شخصی
جشن عروسی بهرام بیضائی
عکس از آلبوم خصوصی
عکس از آلبوم خصوصی
مجموعه خصوصی
عکس شخصی
چهارده سالگي
شانزده سالگي
هيجده سالگي
آلبوم خصوصي
بيست سالگي
دوره تحصيل در امريکا
شانزده سالگي
آلبوم خصوصي
فرزانه تائيدي
فرزانه تائيدي